อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ Ajarn Kanokwan Kunlasuth

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 kanokwan_kun@dusit.ac.th