ปฐมนิเทศ แนะนำหลักสูตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่ห้องเรียน 11702 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์ กนกวรรณ กุลสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าใหม่ พร้อมกับแนะนำโครงสร้าง แนวปฏิบัติและประพฤติตนในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ 

FotorCreated11

Blog Attachment