นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ ASEAN–INDIA Student Exchange Programme 2015

โครงการ ASEAN–INDIA Student Exchange Programme 2015
เป็นโครงการหลักในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างเยาวชนอาเซียนและอินเดีย จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยหลักสูตรฯ ได้คัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการคือ นางสาวกรกนิษฐ์ ศีลเตชะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

FotorCreated1

Blog Attachment