ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมคือ

1) การแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

2)  การแข่งขันตอบคำถาม

3) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

4) การแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา

โดยจะจัดรอบคัดเลือก การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และรอบตัดสินของทุกกิจกรรมในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา ๐9.๐๐ – 16.๐๐ น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

นักศึกษาที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และรายละเอียดการแข่งขัน ด้านล่าง

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ >>>> โครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คลิกที่นี่ >>>>  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัย คลิกที่นี่ >>>> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิจัย

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบคำถาม คลิกที่นี่ >>>> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันเขียนโครงงาน คลิกที่นี่ >>>>ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโครงงาน

– ตัวอย่างโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คลิกที่นี่ >>>> ตัวอย่างโครงงานพัฒนานักศึกษา

 

โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ คุณปาหนัน ประเทือง หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในเวลา ๐9.๐๐ – 16.3๐ น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล panan.dusit@gmail.com หรือโทร 0-2244-5857 คุณปาหนัน ประเทือง

Blog Attachment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980