ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมคือ

1) การแข่งขันการเขียนโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

2)  การแข่งขันตอบคำถาม

3) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

4) การแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา

โดยจะจัดรอบคัดเลือก การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และรอบตัดสินของทุกกิจกรรมในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา ๐9.๐๐ – 16.๐๐ น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

นักศึกษาที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และรายละเอียดการแข่งขัน ด้านล่าง

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ >>>> โครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คลิกที่นี่ >>>>  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัย คลิกที่นี่ >>>> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิจัย

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบคำถาม คลิกที่นี่ >>>> ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม

ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันเขียนโครงงาน คลิกที่นี่ >>>>ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโครงงาน

– ตัวอย่างโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คลิกที่นี่ >>>> ตัวอย่างโครงงานพัฒนานักศึกษา

 

โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ คุณปาหนัน ประเทือง หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในเวลา ๐9.๐๐ – 16.3๐ น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล panan.dusit@gmail.com หรือโทร 0-2244-5857 คุณปาหนัน ประเทือง

Blog Attachment