กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นทักษาทางความรู้และปัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

โดยจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมคือ

1) การแข่งขันการนำเสนอโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงงาน

2)  การแข่งขันตอบคำถาม

ตอบคำถาม

3) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

FotorCreated

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

สุนทรพจน์ENG

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

สุนทรพจน์จีน

4) การแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา

วิจัย

 

 

Blog Attachment