กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นทักษาทางความรู้และปัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

โดยจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมคือ

1) การแข่งขันการนำเสนอโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงงาน

2)  การแข่งขันตอบคำถาม

ตอบคำถาม

3) การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

FotorCreated

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

สุนทรพจน์ENG

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

สุนทรพจน์จีน

4) การแข่งขันการนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา

วิจัย

 

 

Blog Attachment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980