การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันพุธที่  3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 11407 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแนะนำหลักสูตร อาจารย์และบุคลากร โครงสร้างหลักสูตร การประกันคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิต และการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต cialis once-a-day pill

IMG_6510 IMG_6505 IMG_6487 IMG_6295 using expired viagra pills

cialis 20mg

Blog Attachment