งานสัมมนาระดับนานาชาติ SEAAIR International Conference 2016 ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ SEAAIR 2016 : 16th  Annual Conference : Academic and Social Engagements in Higher Education โดยมีสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศเครือข่ายของสมาคมเข้าร่วม อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ฯลฯ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ notice cialis 5mg

โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีส่วนร่วมในการดำเนินการงานสัมมนา order cialis net

img_10403 img_9956 img_9925 img_9660 buy cialis boots

cialis coupon

Blog Attachment