พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

s__3407954

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และอาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชาร่วมพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในการนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษาที่มีผลงานการทำกิจกรรมที่โดดเด่น นักศึกษาที่มีความเหมาะสมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดพานดอกไม้พานธูปเทียน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความประณีตสวยงาม  tadalafil online

image1-1 img_8737 s__3407954 unnamed-5 viagra rx

where can you buy viagra yahoo can you take 2 100mg viagra

Blog Attachment