พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

s__3407954

อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และอาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชาร่วมพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ในการนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี นักศึกษาที่มีผลงานการทำกิจกรรมที่โดดเด่น นักศึกษาที่มีความเหมาะสมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดพานดอกไม้พานธูปเทียน โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความประณีตสวยงาม  tadalafil online

image1-1 img_8737 s__3407954 unnamed-5 viagra rx

where can you buy viagra yahoo can you take 2 100mg viagra

Blog Attachment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980