นโยบายการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโทอิค

25591130_170120_0002

อาจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง และอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ชี้แจงเรื่อง นโยบายการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโทอิคตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา และการอบรมโทอิคในภาคเรียนที่ 2/2559 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน 32302

Blog Attachment