การนำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

อบรม Toeic_170120_0045

Center of Professional Assessment (Thailand) นำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวเรื่อง TOEIC® Official Learning and Preparation Course information และ TOEIC Official Learning and Preparation Course Guide เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเรียน 2310

Blog Attachment