การประชุมชี้แจงการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

ประชุมแบบทดสอบออนไลน์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ) เวลา 09.30 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมชี้แจง การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ห้อง 253 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการประชุมดังกล่าว อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เปิดงาน ร่วมกับอาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และผู้ร่วมวิจัย ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. วัตถุประสงค์การวิจัย
  2. วิธีการศึกษา
  3. การเก็บข้อมูล
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
  6. ตารางแสดงรูปแบบการเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง มุ่งเน้นความรู้ด้านไวยากรณ์ 9 หัวข้อ
  7. ตารางแสดงปฏิทินการส่งแบบฝึกหัดออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง เดือนเมษายนถึงมิถุนายน
  8. ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์

Blog Attachment

Leave us a Comment