การประชุมชี้แจงการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

ประชุมแบบทดสอบออนไลน์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ) เวลา 09.30 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมชี้แจง การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ห้อง 253 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการประชุมดังกล่าว อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้เปิดงาน ร่วมกับอาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และผู้ร่วมวิจัย ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. วัตถุประสงค์การวิจัย
  2. วิธีการศึกษา
  3. การเก็บข้อมูล
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
  6. ตารางแสดงรูปแบบการเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง มุ่งเน้นความรู้ด้านไวยากรณ์ 9 หัวข้อ
  7. ตารางแสดงปฏิทินการส่งแบบฝึกหัดออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง เดือนเมษายนถึงมิถุนายน
  8. ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์

Blog Attachment

Leave us a Comment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980