กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017)

BE product fair 2017_170522_0001

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพผ่านการศึกษาแบบบูรณาการ และเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างประสบความสำเร็จ
โดยในงานมีการออกบูธจัดแสดงสินค้าอย่างหลากหลาย เช่น ร้านส้มตำ ร้านพิซซ่า ร้านน้ำดื่ม น้ำแข็งใส รวมถงร้านขายเครื่องประดับ ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment