โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ

ค่าย60_ (10)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 ได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้นำค่ายที่จัดกิจกรรมค่ายภาษา และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 1 ได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา

โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment