สัมมนาปลายภาค วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

119350

การสัมมนาวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16  พฤศจิกายน  2560 ณ  ห้อง 1208  ตั้งแต่เวลา  8.30 – 11.30 น.  โดยมีคณาจารย์ภายในหลักสูตร  เข้าร่วมฟังและให้คำปรึกษา  แลกเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงและนำคำแนะนำต่างๆไปใช้จริง  ในการทำงานหลังจากจบการศึกษาและพร้อมไปปฏิบัติงานในอนาคต

Blog Attachment

Leave us a Comment