ภาพกิจกรรมB.E. Hometown Products Fair 2017 “สินค้าบ้านหนู ดูดีกว่าเดิม”

20171122_092948

ภาพกิจกรรม B.E.Hometown Products “สินค้าบ้านหนู ดูดีกว่าเดิม” ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะการใช้ภาษาอักฤษ ในการโต้ตอบและสื่อสารอย่างง่ายๆ สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคาร 32 โดยมีตัวแทนจากท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ท่านยังให้โอวาท ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา อาจารย์ภายในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Blog Attachment

Leave us a Comment