การสัมมนากลางภาค การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (1554806) 1/2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดการสัมมนากลางภาคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 73 คน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (1554806) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง 32503 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม ๆ ละ 12 – 13 คน นักศึกษาได้แบ่งปันและอภิปรายถึงประสบการณ์และการปรับตัวในการฝึกงานระยะเวลา 45 วัน รวมทั้งมีการอภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรครวมถึงวิธีการแก้ไข

ผลที่ได้รับ นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ มีความอดทน รอบคอบและกล้าแสดงออกมากขึ้น

Blog Attachment

Leave us a Comment