การอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

12345

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรกรมศุลกากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน 84 ชั่วโมง ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง พิธีการอิเล็กโทรนิกส์ และพิธีการส่วนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการอบรม นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศที่ผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อสอบมาตรฐานตามที่กรมศุลกากรกำหนด

 

Blog Attachment

Leave us a Comment