ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เงินสนับสนุนนักศึกษาประสบเหตุเพลิงใหม้

4457

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรุณามอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 นางสาวประภัสสร อ่วมดอนไพร ที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษที่ให้ความกรุณามอบเงินและสิ่งของ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเป็นตัวแทนส่งมอบเงินของทุกท่านให้กับนักศึกษาด้วยตนเอง  ขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาโดยตรง มา ณ โอกาสนี้

 

Blog Attachment

Leave us a Comment