ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้เงินสนับสนุนนักศึกษาประสบเหตุเพลิงใหม้

4457

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขอขอบพระคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรุณามอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 นางสาวประภัสสร อ่วมดอนไพร ที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษที่ให้ความกรุณามอบเงินและสิ่งของ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเป็นตัวแทนส่งมอบเงินของทุกท่านให้กับนักศึกษาด้วยตนเอง  ขอขอบคุณคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์  โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาโดยตรง มา ณ โอกาสนี้

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980