Loading ...
Updates
  • แบบฟอร์มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ

  • โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ

  • โครงการบริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน

  • ประกวดแปลป้ายขนมและอาหารในโฮมเบอรี่

  • กิจกรรมการจัดแสดงสินค้า (B.E. Product Fair 2017)

  • รดน้ำดำหัวคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

  • HAPPY KIDS in SUMMER

  • การประชุมชี้แจงการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรีย หัวข้อ อาหารไทย

การแต่งกายชุดนักศึกษา

การแต่งกายชุดพิธีการ