ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น

ความสำคัญ

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ โดยมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ละทิ้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเห็นความสำคัญจึงได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในสายงานทางธุรกิจ
  • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ
  • สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต