การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาและตอบข้อซักถาม ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2558 ณ  ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

IMG_9257IMG_0834IMG_0748 IMG_9551

Blog Attachment