การชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจสมัครชิงทุน Erasmus Mundus ของ University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ University College of Teacher Education Styria ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งสี่ชั้นปีให้ความสนใจยื่นใบสมัครจำนวน 9 คน

ขั้นตอนการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและคุณภาพงานเขียน Purpose of Statement ความยาว 800-1,000 คำ โดยอาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา และอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพงานเขียน และมีนักศึกษา 4 คน ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และผศ. สุธาสินี เกสร์ประทุม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้เกียรติเป็นกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกับประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ. สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค อาจารย์ ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง และ Ms. Janalyn Ramos Day-Rit

ระหว่างการสัมภาษณ์ นางสาวรพีพรรณ ดวงแสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวนัทตพร โชติพันธ์ นางสาวนิภาดา ศรีหาคลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวชัชลัย หมินหมัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งท้าทายใหม่ ๆ และมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในแง่มุมที่หลากหลายให้กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นางสาวชัชลัย หมินหมัน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากนักศึกษาจะเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวออสเตรีย นักศึกษายังจะได้นำความรู้และประสบการณ์อันมีค่ามาสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประเทศชาติต่อไป

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980