การชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจสมัครชิงทุน Erasmus Mundus ของ University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ University College of Teacher Education Styria ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งสี่ชั้นปีให้ความสนใจยื่นใบสมัครจำนวน 9 คน

ขั้นตอนการคัดเลือกแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและคุณภาพงานเขียน Purpose of Statement ความยาว 800-1,000 คำ โดยอาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา และอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพงานเขียน และมีนักศึกษา 4 คน ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และผศ. สุธาสินี เกสร์ประทุม อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้เกียรติเป็นกรรมการสัมภาษณ์ร่วมกับประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ. สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค อาจารย์ ดร. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง และ Ms. Janalyn Ramos Day-Rit

ระหว่างการสัมภาษณ์ นางสาวรพีพรรณ ดวงแสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวนัทตพร โชติพันธ์ นางสาวนิภาดา ศรีหาคลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวชัชลัย หมินหมัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถสื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว มีความมั่นใจ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งท้าทายใหม่ ๆ และมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในแง่มุมที่หลากหลายให้กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นางสาวชัชลัย หมินหมัน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากนักศึกษาจะเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวออสเตรีย นักศึกษายังจะได้นำความรู้และประสบการณ์อันมีค่ามาสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประเทศชาติต่อไป

 

Blog Attachment

Leave us a Comment