Updates
  • ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน onsite และ online

  • BE Student Forum 2019

  • สวนดุสิต รู้ทัน TOEIC

  • การอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

  • การชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

  • การสัมมนากลางภาค การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ (1554806) 1/2561

  • ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมชี้แจงแผนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร… และเตรียมความพร้อมการอบรมโทอิคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

  • ภาพกิจกรรมB.E. Hometown Products Fair 2017 “สินค้าบ้านหนู ดูดีกว่าเดิม”

  • .

  • สัมมนาปลายภาค วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การแต่งกายชุดนักศึกษา

การแต่งกายชุดพิธีการ