วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีการ และส่งพานไหว้ครู พานธูปเทียนเข้าประกวด ซึ่งหลักสูตรฯได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีคุณธรรม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

Leave us a Comment