โครงการบริการวิชาการสู่อาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่อาชีพด้วยการนำ คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขายของที่ระลึก และคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดทำขึ้นในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่ผ่านมา นำไปมอบให้กับผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักรเพื่อเผยแพร่คู่มือ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ และดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร ได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ

  1. ความพึงพอใจ และความร่วมมือของผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนำองค์ความรู้ที่ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในสายอาชีพต่างๆ และการวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ

สรุปผลการดำเนินงาน >>รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมช11น รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมช1น

Leave us a Comment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980