โครงการบริการวิชาการสู่อาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่อาชีพด้วยการนำ คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขายของที่ระลึก และคู่มือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดทำขึ้นในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่ผ่านมา นำไปมอบให้กับผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักรเพื่อเผยแพร่คู่มือ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้คู่มือภาษาอังกฤษ และดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร ได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ

  1. ความพึงพอใจ และความร่วมมือของผู้ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก และผู้ใช้บริการในร้านกาแฟ ณ ตลาดนัดจตุจักร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนำองค์ความรู้ที่ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในสายอาชีพต่างๆ และการวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญ

สรุปผลการดำเนินงาน >>รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมช11น รายงานผลการดำเนินงาน_โครงการบริการวิชาการสู่ชุมช1น

Leave us a Comment