โครงการบริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน

ประกวดแปลป้าย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ สร้างรายการอาหารภาษาอังกฤษ: ขนมไทยสู่ใจชาวอาเซียน ณ โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลชื่อรายการ และรายละเอียดขนมที่วางขายในโฮมเบเกอรี่ให้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และน่าสนใจเพื่อจัดแสดงในร้านค้า และนำไปลงในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้จัดการแข่งขันประกวดจัดทำและออกแบบป้ายแสดงชื่อสินค้าของขนมในโฮมเบเกอรี่ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โฮมเบเกอรี่

Blog Attachment

Leave us a Comment